Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine br. 10/97, 107/07, 93/14 i 98/19) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Pahuljica“, dana 5. prosinca 2021.Upravno vijeće raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Dječjeg vrtića „Pahuljica“


Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj/ica  se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • životopis,
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (prema članku 25., stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od 15 dana od dana objave natječaja,
  • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (prema članku 25., stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od 15 dana od dana objave natječaja,
  • potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25., stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 15 dana od dana objave natječaja,
  • vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan da se njegovi osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na web stranici Dječjeg vrtića "Pahuljica" tijekom rezultata natječajnog postupka,
  • dokaz o državljanstvu.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17). 

 

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene uvjete  o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti o dokaz/e o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje ostvaruje se pod jednakim uvjetima.

 

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19, 84/21), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne Novine, broj: 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj: 84/2021) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj : 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14 i 39/18, 32/20) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Prijavom na natječaj kandidat/tkinja daje privolu Dječjem vrtiću „Pahuljica da se njegovi/njezini osobni podaci prikupljaju, obrađuju objavljuju i čuvaju u skladu sa općim aktima Dječjeg vrtića „Pahuljica” i važećim propisima, a u svrhu provedbe natječajnog postupka, kao i da se ime i prezime odabranog kandidata/kinje objavi na internetskim stranicama.

 

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, bit će pozvani na intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati/kinje će se pravovremeno obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa, kao i objavom poziva na mrežnim stranicama Ustanove.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti s naznakom „Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvaraj“ na adresu: Dječji vrtić „Pahuljica“ ,Palit 135/A , 51280 Rab u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

 

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 KLASA:112-07/21-01/46                                                                            Predsjednica Upravnog vijeća

UR.BROJ: 2169-06-02-21-1                                                                                      Anamaria Vidas

U Rabu,  dana  5. prosinca 2021.