Ponedjeljak, 01 Lipanj 2020 18:40

Upisi djece u DV "Pahuljica" za ped.god. 2020./2021.

Upisni rok, prema Pozivu za upis, za jaslički i vrtićki program za pedagošku godinu 2020./2021. traje od 01.06.2020.g. do 23.06.2020.g.

Zahtjevi za nastavak korištenja i Zahtjevi za upis djece primati će se od 01. lipnja 2020. godine do zaključno 23. lipnja 2020. godine putem E-upisa na Internet stranici Dječjeg vrtića „ Pahuljica“ ili poštom ( preporučeno sa povratnicom ) na adresu: Dječji vrtić „ Pahuljica“, Palit 135/A, 51280 Rab, sa naznakom „ za upise“.

Kriteriji i način bodovanja dostupni su u Pozivu za upis.

 

UPIS DJECE – NOVI KORISNICI

Zahtjev za upis djece podnose roditelji / skrbnici, novi korisnici usluga, za upis djece starosti od godine dana do polaska u školu. Uz ispunjen Zahtjev za upis djeteta, obvezno je priložiti:

1. presliku djetetova rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih

2. preslika osobnih iskaznica roditelja /skrbnika

3. kopija iskaznice imunizacije.

 

Zahtjev za upis koji ne sadrži gore navedene isprave biti će odbačeni. Roditelji/skrbnici, koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti sukladno tekstu poziva za upis, dužni su priložiti tražene dokumente.

 

UPIS DJECE - NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA REDOVNOG PROGRAMA

Dosadašnji korisnici usluga Dječjeg vrtića „Pahuljica„ uz zahtjev za nastavak koritenja usluga obvezno prilažu :

1. kopiju zdravstvene iskaznice djeteta

2. kopiju iskaznice imunizacije

 

UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

Pozivaju se roditelji djece školskih obveznika za šk. godinu 2021./2022. (djeca rođena od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine) koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, na upis u program predškole.

Zahtjevu treba priložiti:

1. izvod iz matične knjige rođenih za dijete ili rodni list djeteta (fotokopija, bez obzira na datum)

2. preslike osobnih iskaznica oba roditelja

3. kopiju iskaznice imunizacije i kopiju zdravstvene iskaznice djeteta

 

Neposredno prije početka pohađanja programa predškole roditelji su dužni dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta.

Program predškole započet će u rujnu/listopadu 2020. u matičnom objektu Dječjeg vrtića «Pahuljica», a roditelji će prije početka programa dobiti detaljnije upute o organizaciji, ovisno o broju prijavljene djece. 

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću te je besplatan.

 

E-UPISI

U svrhu zaštite Vaših upisnih informacija i dokumenata, za korištenje e-upisa potrebno je imati Google račun (u slučaju da ga nemate, možete ga stvoriti na ulazu u svega par minuta). Ukoliko se zahtjev ispunjava sa mobilnog telefona ili računala gdje se već koriste Google servisi, dodatne aktivnosti neće biti potrebne.

Sva gore navedena dokumentacija prilaže se u elektronskom obliku (skeniran dokument ili slika) na samom zahtjevu za upis.

 

Novi korisnici

E-zahtjev za upis djece - novi korisnici

 

Postojeći korisnici

E-zahtjev za upis djece - nastavak korištenja usluga

 

Upisi u program predškole

E-zahtjev za upis djece u program predškole

 

 

UPISI PUTEM POŠTE

Ukoliko dokumente šaljete poštom preuzmite Zahtjev za upis nove djeceZahtjev za nastavak korištenja usluga ili Zahtjev za upis u program predškole.

Dokumente slati na adresu: Dječji vrtić „ Pahuljica“, Palit 135/A, 51280 Rab, sa naznakom „ za upise“.