Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“br. 10/97, 107/07, 93/14) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Pahuljica“, Upravno vijeće raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Dječjeg vrtića „Pahuljica“

 


Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj/ica  se imenuje  na vrijeme od 4 (četiri) godine.

 

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:
-    životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 1 mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25. st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4), potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.


Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dječji vrtić „Pahuljica“ ,Palit 135/A , 51280 Rab, s naznakom: „Za natječaj za ravnatelja“, u roku 15 (petnaest) dana od objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti  pismeno obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.