DJEČJI VRTIĆ " PAHULJICA "

PALIT 135/A

51280 RAB

Na temelju članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine

10/97 , 107/07  ,  94/13 i 98/19) dana 30. studenog 2020. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pahuljica“  raspisuje

 

NATJEČAJ

 

  1. ODGOJITELJ/ICA -  1 izvršitelja/ica na puno određeno radno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta

 

  1. PEDAGOG/INJA PRIPRAVNIK/ICA - 1 izvršitelj/ica na puno određeno radno vrijeme na godinu dana                   

                          

Uvjeti :  

pod točkom  1   sukladno čl. 24.  stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97 , 107/07 ,94/13 i 98/19);    godina dana     radnog iskustva u struci, položen stručni ispit

pod točkom 2.  sukladno čl,24 stavak 6.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97 , 107/07 ,94/13 i 98/19);  

     

Prijavi je potrebno priložiti u  preslici:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ( samo pod točkom 1.)
  • životopis
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od dana izlaska natječaja
  • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, ne starije od dana izlaska natječaja
  • dokaz o državljanstvu
  • Originale dostaviti naknadno po traženju poslodavca

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

Sukladno Čl. 21. i 22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića “Pahuljica”s kandidatima  će se  obaviti pisana provjera znanja bitnih za obavljanje poslova  gore navedenih radnih mjesta  i intervju.

 

Na natječaj se  ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.  

Prijave s naznakom na koje radno mjesto ili  točku natječaja se prijavljuje i s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić " Pahuljica ", Palit 135/A, 51280 Rab, s naznakom „Za natječaj”.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Dječji vrtić „Pahuljica“ zadržava pravo  bez obrazloženja  ne  prihvatiti  ni jednu  prijavu  odnosno  poništiti  javni natječaj ili jedan njegov dio.