DJEČJI VRTIĆ " PAHULJICA "

PALIT 135/A

51280 RAB

 

Na temelju članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97 , 107/07  ,  94/13 i 98/19) dana 26. kolovoza 2020. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pahuljica“  raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 1. ODGOJITELJ     

  a)  - 2 izvršitelja/ice na puno neodređeno radno  vrijeme

     b) - 3 izvršitelja/ice na puno određeno radno vrijeme

 • zamjena za porodiljni dopust
 • do kraja pedagoške godine
 • rad u programu predškole i treći odgojitelj u skupini

  c)   -3 izvršitelja/ice na nepuno određeno radno vrijeme kao treći odgojitelj u skupini             

                          

 Uvjeti :   sukladno čl. 24.  stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97 , 107/07 ,94/13 i 98/19);  godina dana radnog iskustva u struci, položen stručni ispit

            

Prijavi je potrebno priložiti u  preslici:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • životopis
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od dana izlaska natječaja
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, ne starije od dana izlaska natječaja
 • dokaz o državljanstvu
 • Originale dostaviti naknadno po traženju poslodavca

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17)dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

Sukladno Čl. 21. i 22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića “Pahuljica”s kandidatima  će se  obaviti pisana provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja  i intervju.

 

Na natječaj se  ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.  

Prijave s naznakom na koje radno mjesto ili  točku natječaja se prijavljuje i s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić " Pahuljica ", Palit 135/A, 51280 Rab, s naznakom „Za natječaj”.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Dječji vrtić „Pahuljica“ zadržava pravo  bez obrazloženja  ne  prihvatiti  ni jednu  prijavu  odnosno  poništiti  javni natječaj ili jedan njegov dio.

 


 

 

Na temelju članka 21. i 22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica”, Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti obavještava kandidate o

 

SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA, PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

u postupku natječaja za radno mjesto odgojitelja pisana provjera znanja bit će iz slijedećih područja:

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97107/0794/1398/19)
 • Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 83/01)
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 105/0255/06121/07)
 • Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje ("Narodne novine" broj 5/15)
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)

 

O danu i satu održavanja pisane provjere znanja kandidati/kinje bit će obaviješteni putem web stranice Dječjeg vrtića „Pahuljica” www.dvp.hr

 

Intervju (razgovor s kandidatima) održati će se isti dan.

 

Kandidati/kinje, su dužni na testiranje ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu bez koje neće moći pristupiti postupku vrednovanja(testiranja).

 

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja  i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

POVJERENSTVO ZA PROVJERU RADNIKOVIH SPOSOBNOSTI

 


 

 

Na temelju Čl.22. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Pahuljica” ravnateljica donosi:

 

 

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provjeru radnikovih sposobnosti

 

Članak 1.

            Povjerenstvo za provjeru radnikovih sposobnosti čine:

 1. Zvonko Puljar Matić-predsjednik
 2. Kristina Dundović-član
 3. Tea Staničić-član

 

Članak 2.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na službenoj  web stranici Vrtića

 

 

Klasa: 601-02/20-01/09

Ur.broj:2169-06- 20-01-01

Rab, 25. kolovoza 2020.

                                                                          

                                                                                                                 ravnateljica:

                                                                                                              Sanja Grozdanić