DJEČJI VRTIĆ " PAHULJICA "

PALIT 135/A

51280 RAB

 

Na temelju članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97 , 107/07  i  94/13) dana 21. srpnja 2020. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pahuljica“  raspisuje                                    

NATJEČAJ

 

 1. ODGAJATELJ/ICA

  - 2 izvršitelja/ice na puno neodređeno radno  vrijeme
  - 3 izvršitelja/ice na puno određeno radno vrijeme  
 • zamjena za porodiljni dopust
 • do kraja pedagoške godine
 • rad u programu predškole i treći odgajatelj u skupini

     -3 izvršitelja/ice na nepuno određeno radno vrijeme kao treći odgajatelj u skupini             

                          

 Uvjeti :   sukladno čl. 24.  stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97 , 107/07 i 94/13);

              položen stručni ispit

              Hrvatski državljanin

      

     

Prijavi je potrebno priložiti u  preslici:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • životopis
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od dana izlaska natječaja
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, ne starije od dana izlaska natječaja
 • Domovnicu
 • Originale dostaviti naknadno po traženju poslodavca

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17)dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

 

Na natječaj se  ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.  

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić " Pahuljica ", Palit 135/A, 51280 Rab, s naznakom „Za natječaj, ne otvarati“.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Dječji vrtić „Pahuljica“ zadržava pravo  bez obrazloženja  ne  prihvatiti  ni jednu  prijavu  odnosno  poništiti  javni natječaj ili jedan njegov dio.

Odabrani kandidati započet će s radom 1. rujna 2020.godine