DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA "

PALIT 135/A

51280 RAB

 

Na temelju članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97 , 107/07  i  94/13) dana 14. kolovoza 2019. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pahuljica“  raspisuje

 

 NATJEČAJ

 

  1. odgajatelj/ica  -   2 izvršitelja na puno određeno radno vrijeme (zamjene za porodiljne dopuste)

                                         -   1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme do 31. 08. 2020. (treći odgajatelj u skupini i rad u programu predškole)

                              

Uvjeti :     

           sukladno čl. 24.  stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97 , 107/07 i 94/13); položen stručni ispit

            Hrvatski državljanin

  

Prijavi je potrebno priložiti u preslikama:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • životopis
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dana izlaska natječaja
  • domovnica

Originale dostaviti naknadno po traženju poslodavca

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

 

Na natječaj se  ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.  

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić " Pahuljica ", Palit 135/A, 51280 Rab, s naznakom „Za natječaj, ne otvarati“.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Dječji vrtić „Pahuljica“ zadržava pravo  bez obrazloženja  ne  prihvatiti  nijednu  ponudu  odnosno  poništiti  javni natječaj ili jedan njegov dio.