DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA "

PALIT 135/A

51280 RAB

 

Na temelju članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97 , 107/07  i  94/13) dana 28.svibnja 2019. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pahuljica“  raspisuje

 

NATJEČAJ

 

  1. odgajatelj/ica  -   1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme

                                         -   1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta

                                         -   1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme do 31.08.2019.

                                         -   1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme do kraja pedagoške godine 2019/2020.

  1. stručni suradnik pedagog/inja 1-izvršitelj na puno određeno radno vrijeme do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta.

 

Uvjeti :     

           sukladno čl. 24.  stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97 , 107/07 i 94/13); položen stručni ispit

           Hrvatski državljanin

  

Prijavi je potrebno priložiti:

  • dokaz o stručnoj spremi (diploma - original ili ovjereni preslik )
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjereni preslik)
  • životopis
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dana izlaska natječaja (kazneni i prekršajni sud)
  • domovnica (original ili ovjereni preslik)

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

 

Na natječaj se  ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.  

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić " Pahuljica ", Palit 135/A, 51280 Rab, s naznakom „Za natječaj, ne otvarati“.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Dječji vrtić „Pahuljica“ zadržava pravo  bez obrazloženja  ne  prihvatiti  nijednu  ponudu  odnosno  poništiti  javni natječaj ili jedan njegov dio.