DJEČJI VRTIĆ " PAHULJICA "

PALIT 135/A

51280 RAB

 

Na temelju članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97 , 107/07  i  94/13) dana 09.8. 2018. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pahuljica“  raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 1. odgajatelj/ica  -  3 izvršitelja na nepuno određeno radno vrijeme, 20 sati tjedno

                                 (pomoćnik za rad s djecom s teškoćama u razvoju)

                               -   2 izvršitelja na puno određeno radno vrijeme do povratka djelatnica s 

                                    porodiljnog dopusta

                               -   1 izvršitelj na puno određeno radno vrijeme do kraja pedagoške godine

                               -   1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme

 

 1. spremač/ica - 1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme

 

Uvjeti :     

   Pod 1. sukladno čl. 24.  stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

             ( Narodne novine 10/97 , 107/07 i 94/13); položen stručni ispit

              Hrvatski državljanin

   Pod 2. završeno osnovno školsko obrazovanje, Hrvatski državljanin

     

Prijavi je potrebno priložiti:

Pod 1.

 • dokaz o stručnoj spremi (diploma - original ili ovjereni preslik )
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjereni preslik)
 • životopis
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dana izlaska natječaja (kazneni i prekršajni sud)
 • domovnica (original ili ovjereni preslik)

Pod 2.

 • dokaz o završenoj osnovnoj školi
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dana izlaska natječaja (kazneni i prekršajni sud)
 • životopis
 • domovnica (original ili ovjereni preslik)

 

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17)dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

 

Na natječaj se  ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.  

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić " Pahuljica ", Palit 135/A, 51280 Rab, s naznakom „Za natječaj, ne otvarati“.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Dječji vrtić „Pahuljica“ zadržava pravo  bez obrazloženja  ne  prihvatiti  nijednu  ponudu  odnosno  poništiti  javni natječaj ili jedan njegov dio.