DJEČJI VRTIĆ " PAHULJICA "

PALIT 135/A

51280 RAB

 

Na temelju članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine

10/97 , 107/07  i  94/13) dana 2. 5. 2018. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pahuljica“  raspisuje

                                     

 NATJEČAJ

 

  1. SPREMAČ/ICA - 2 izvršitelja/ice na puno neodređeno radno vrijeme (uz probni rad 90

                                      dana)

  1. GLAVNI/A KUHAR/ICA -1 izvršitelj/ica na puno neodređeno radno vrijeme (uz probni rad

                                                     90 dana)

                           

Uvjeti :  sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

 

       Pod točkom 1- Završeno osnovnoškolsko obrazovanje

       Pod točkom 2- Završena srednja škola kuharskog smjera, najmanje tri godine radnog

                                 iskustva na poslovima kuhara

     

Prijavi je potrebno u originalu ili ovjerenoj preslici priložiti:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • životopis
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje tri godine na poslovima kuhara (potvrda dosadašnjih poslodavaca ili ugovor o radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima kuhara)
  • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od dana izlaska natječaja
  • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, ne starije od dana izlaska natječaja
  • Domovnicu

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17)dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.

 

Na natječaj se  ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.  

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić " Pahuljica ", Palit 135/A, 51280 Rab, s naznakom „Za natječaj, ne otvarati“.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

S kandidatima -pod točkom 1- koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju, a s kandidatima -pod točkom 2- koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se pisana provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta glavnog/e kuhara/ice  i intervju.

Dječji vrtić „Pahuljica“ zadržava pravo  bez obrazloženja  ne  prihvatiti  ni jednu  prijavu  odnosno  poništiti  javni natječaj ili jedan njegov dio.